ΞŒΟ„Ξ�Ξ� Ξ� τΡχΞ�ΞΏΞ�ΞΏΞ�Ξ―Ξ� σμιΞ�Ξ΅Ο�Ρι Ο„Ξ�Ξ� ΞΏΞΌΞΏΟ�φιΞ�

Energy

Ξ�Ξ�ΞŸΞͺΞŸΞ�Ξ�Ξ‘ ΓΙΑ Ξ•Ξ�Ξ‘Ξ“Ξ“Ξ•Ξ›ΞœΞ‘Ξ�ΙΕΞ� Ξ�Ξ—Ξ� ΞŸΞœΞŸΞ�Ξ�ΙΑΞ�

ΕξοπΞ�ΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ ΞΉΞ�Ο„Ο�ΞΉΞΊΟŽΞ� ΞΊΞ�ΞΉ
Ξ�ισθΞ�Ο„ΞΉΞΊΟŽΞ� ΞΊΞ�Ξ�Ο„Ο�Ο‰Ξ�

Ξ�Ο„Ξ� JE Project MED συΞ�Ξ΅Ο�Ξ�Ξ�ΞΆΟŒΞΌΞ�στΡ ΞΌΞ΅ τους ΞΊΞΏΟ�Ο…Ο†Ξ�Ξ―ΞΏΟ…Ο‚ ΞΊΞ�Ο„Ξ�σκΡυΞ�στΞ�Ο‚ ΞΌΞ�Ο‡Ξ�Ξ�Ξ�ΞΌΞ�τωΞ�, ΞΉΞ�Ο„Ο�ΞΉΞΊΞΏΟ� ΡξοπΞ�ισμοΟ� ΞΊΞ�ΞΉ Ο…Ξ�ΞΉΞΊΟŽΞ� ΞΊΞ�ΞΉ Ο€Ο�οσφΞ�Ο�ΞΏΟ…ΞΌΞ΅ στους πΡΞ�Ξ�τΡς ΞΌΞ�Ο‚ Ο…ΟˆΞ�Ξ�Ξ�Ο‚ Ο€ΞΏΞΉΟŒΟ„Ξ�Ο„Ξ�Ο‚ Ο€Ο�ΞΏΟŠΟŒΞ�Ο„Ξ� στις ΞΊΞ�Ξ�Ο�τΡΟ�Ρς τιμΞ�Ο‚ Ο„Ξ�Ο‚ Ξ�Ξ�ΞΏΟ�Ξ�Ο‚.

πΡΟ�ΞΉΟƒΟƒΟŒΟ„Ξ΅Ο�Ξ�

ΞšΞ�Ξ�Ξ�Ο…Ξ�τικΞ� Ο€Ο�ΞΏΟŠΟŒΞ�Ο„Ξ�

Ξ— σΡιΟ�Ξ� ΞΉΞ�Ο„Ο�ΞΉΞΊΟŽΞ� ΞΊΞ�Ξ�Ξ�Ο…Ξ�Ο„ΞΉΞΊΟŽΞ� Ο„Ξ�Ο‚ PCA Skin συστΞ�Ξ�ΡτΞ�ΞΉ Ξ�Ο€ΟŒ ΡπιτυχΞ�ΞΌΞ�Ξ�ΞΏΟ…Ο‚ ΑμΡΟ�ΞΉΞΊΞ�Ξ�ΞΏΟ�Ο‚ δΡΟ�ΞΌΞ�τοΞ�ΟŒΞ�ΞΏΟ…Ο‚ ΞΊΞ�ΞΉ Ξ�ποτΡΞ�Ρί Ο„Ξ�Ξ� ΞΉΞ΄Ξ�Ξ�ΞΉΞΊΞ� Ξ�Ο�ΟƒΞ� Ξ�ΞΉΞ� ΡξΡιδικΡυμΞ�Ξ�Ρς ΞΈΞ΅Ο�Ξ�πΡίΡς Ο€Ο�ΞΏΟƒΟŽΟ€ΞΏΟ…. Ξ�Ξ� Ο€Ο�ΞΏΟŠΟŒΞ�Ο„Ξ� Ο„Ξ�Ο‚ IO Skincare ΡίΞ�Ξ�ΞΉ Ξ�Ξ�Ξ�Ο‚ Ξ�ΞΊΟŒΞΌΞ� ΟƒΟ�ΞΌΞΌΞ�χος Ξ�ΞΉΞ� Ο„Ξ�Ξ� Ξ΅Ξ�Ο„Ξ�τικΞ� ΞΈΞ΅Ο�Ξ�πΡίΞ� του Ο€Ο�ΞΏΟƒΟŽΟ€ΞΏΟ… ΞΊΞ�ΞΉ του ΟƒΟŽΞΌΞ�τος.

πΡΟ�ΞΉΟƒΟƒΟŒΟ„Ξ΅Ο�Ξ�

Ιδ�υτ�ς JeMed

Ξ�Ο„Ξ�Ξ� Ξ�Ο€ΟŒΞ�Ο…Ο„Ξ� Ξ�Ξ�Ο„Ξ�Ξ�Ο‰Ξ�ιστικΞ� ΡποχΞ� που ΞΆΞΏΟ�ΞΌΞ΅, οφΡίΞ�ΞΏΟ…ΞΌΞ΅ Ξ�Ξ� ΡίμΞ�στΡ Ξ�Ξ�Ξ� Ξ�Ξ�ΞΌΞ� ΞΌΟ€Ο�οστΞ� Ξ�Ο€ΟŒ τις ΡξΡΞ�ίξΡις.

Jose Fransisco Garcia


Jose Fransisco Garcia pic

Ξ•Ξ�Ξ™ΞšΞŸΞ™Ξ�Ξ�Ξ�ΙΑ

ΞœΞ΅ΟƒΞΏΞ�ΡίωΞ� 267, 15451 Ξ�Ξ�ΞΏ Ξ�Ο…Ο‡ΞΉΞΊΟŒ - ΑθΞ�Ξ�Ξ�
���. +30 210 6740 295
Fax +30 210 6740 282
Ξ�ΞŸΞ�ΞœΞ‘ Ξ•Ξ�Ξ™ΞšΞŸΞ™Ξ�Ξ�Ξ�ΙΑΞ�